Mittetulundusühendused saavad oma tegevustele rahalist tuge küsida erinevatest toetusfondidest. Fondi valimisel ja toetuse küsimisel on kasulik eelnevalt tutvuda selle raha jagamise tingimuste ja fondi üldise eesmärgiga.

Eesti-sisesed toetusvõimalused

 • Eesti Kultuurkapital
  Eesmärk: kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu
 • Hasartmängumaksu Nõukogu
  Toetatakse valdkonniti prioriteetide alusel:

  • Haridus- ja Teadusministeerium: noorsootöö-, keele-, haridus-, teadus-, elukestva õppe projektid
  • Kultuuriministeerium: spordivaldkonnas: olümpia- ja mitteolümpiaalade projektid; kultuurivaldkonnas: huvitegevus
  • Sotsiaalministeerium: sotsiaalhoolekande valdkonnas: laste, eakate, erivajadustega inimeste hoolekanne; vägivalla ohvrid; võrdsete võimaluste loomine; rahvatervise ja tervishoiu valdkonnas: rahvatervise teenused; tervisedenduslikud projektid
 • Integratsiooni Sihtasutus (endine MISA)
  Eesmärk: seista hea selle eest, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid ka ise aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalus säilitada oma emakeelt ja kultuuri
 • Rahvakultuuri Keskus 
  Eesmärk: Rahvakultuuri Keskus tegutseb Kultuuriministeeriumi haldusalas eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise rahvakultuuriruumi tagamise ja arengu nimel. Rahvakultuuri Keskus haldab rahvakultuurivaldkonna riiklikke toetusprogramme.

 

Rahvusvahelised toetusvõimalused

 • Balti-Ameerika Dialoogi programm (BAFF)
  Balti-Ameerika Dialoogi programm on suunatud Eesti, Läti ja Leedu organisatsioonidele eesmärgiga stimuleerida rahvusvahelist ideedevahetust ja koostööd Balti riikide ning USA organisatsioonide vahel. Programmi on oodatud kandideerima organisatsioonid, kes soovivad kutsuda neile huvipakkuvatel ja olulistel teemadel oma ala spetsialiste USA-st Eestisse (Lätti, Leetu) esinema
 • Euroopa Komisjoni toetused
  Euroopa Komisjon annab toetuste vormis otseseid rahalisi eraldisi nende projektide ning organisatsioonide jaoks, kes edendavad ELi huvisid või aitavad kaasa mõne ELi programmi või poliitika rakendamisele. Toetuste taotlemiseks võivad asjast huvitatud vastata pakkumiskutsetele
 • Teisi Euroopa Liidu struktuurifondide toetusvõimalusi leiad ka portaalist EuroAccess, mis koondab infot enam kui 200-st rahastusvõimalusest nii mittetulundus, äri- ja avalikule sektorile.
 • ERASMUS+
  Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.

  • Noored
   Noorte valdkonnas toetab programm noorte oskuste ja pädevuste arendamist läbi aktiivse osaluse, noorootöö kvaliteedi tõstmist ning noortevaldkonna poliitikate kujundamist.
  • Haridus
   Alajaotus toetab uusi võimalusi õpetamise ja õppimise kaasaegsemaks muutmisel; uusi kooli- ja tööelu koostööprojekte; suuremat tähelepanu töös vajaminevatele oskustele.
  • Sport
   Spordi alaprogrammist toetatakse rahvusvahelise mõõtmega tegevusi, mis aitavad kaasa dopinguvastasele võitlusele, sporditulemustega manipuleerimisele ning ennetavad vägivalda ja ebavõrdset kohtlemist spordis. Samuti toetatakse hea juhtimistava ning sportlaste topeltkarjääri edendamist ning rahvaspordiga seotud algatusi.
 • Kodanike Euroopa programm
  Eesmärk: Anda kodanikele võimalus tegutseda koos ning seeläbi aidata kaasa Euroopa Liidu kodakondsuse arendamisele; arendada Euroopa identiteeti, mis põhineb ühisel väärtusel, ajalool ning kultuuril; aidata kaasa sellele, et kodanikud tunneksid Euroopa Liitu omasena; parandada vastastikust mõistmist Euroopa kodanike vahel, austades ja edendades  kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning aidates samal ajal kaasa kultuuridevahelisele dialoogile.

Tutvu ka TOP 20 rahvusvahelise toetusvõimalusega vabaühendustele fundsforNGOs.org lehelt.

 

Kui sul on lisaküsimusi seoses mittetulundusühenduste toetusvõimalustega, võta meiega julgelt ühendust.